OBCHODNÉ PODMIENKY STUDENT E-SHOP

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi sprostredkovateľom, ktorým je Ľuboš Poliak STUDEN E-SHOP, so sídlom Karola Salvu 1985/11,034 01 Ružomberok, IČO: 46 867 180, DIČ:1042673819, (ďalej len "sprostredkovateľ") a kupujúcim, ktorej predmetom je sprostredkovanie kúpy tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu sprostredkovateľa a kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kontaktné údaje sprostredkovateľa:
e-mail: studenteshop@gmail.com
telefón: 0421 903 848 557
poštová adresa: Ľuboš Poliak STUDENT E-SHOP

Karola Salvu 1985/11

034 01 Ružomberok

IČO : 46 867 180

DIČ : 1042673819

IČ DPH : 80 42 76 26 32

SK NACE Rev 2 kód/G46.19

Bankové spojenia:
Slovenská sporiteľňa: 000000-5033276807/0900

(IBAN: SK1309000000005033276807, BIC: GIBASKBX)

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky sprostredkovateľovi STUDENT E-SHOP (ďalej len sprostredkovateľ ) potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky, ich podmienky a ustanovenia, sa budú vzťahovať na všetky sprostredkovateľské zmluvy uzavreté na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje sprostredkovateľ a následne kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi sprostredkovateľom a kupujúcim, ktoré vznikli pri uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy a predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovateľskej a kúpnej zmluvy. V prípade, že sprostredkovateľ a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia sprostredkovateľskej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje sprostredkovateľ, je katalógom bežne dodávaného tovaru a sprostredkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho bezodkladne potvrdená.

2. Spôsob uzatvárania sprostredkovateľskej zmluvy a kúpnej zmluvy

2.1. Sprostredkovateľská zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy kupujúceho sprostredkovateľovi a následne kúpnej zmluvy medzi zákazníkom sprostredkovateľa a predávajúcim vo forme e-mailovej správy sprostredkovateľa zaslaného kupujúcemu. Sprostredkovateľ následne a neodkladne vykoná všetky úkony na vznik kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, to znamená, zákazníkom sprostredkovateľa a predávajúcim, o čom je kupujúci neodkladne informovaný.

a) vyplnením objednávacieho formulára na internetovej stránke sprostredkovateľa a zaplatením vybratého tovaru (možnosti pozri v ďalšom bode) na účet sprostredkovateľa v plnej výške bez následného akéhokoľvek navýšenia a súčasne prijatím potvrdzujúcej e-mailovej správy (ďalej len "objednávka") od sprostredkovateľa a následne predávajúceho

b) zaslaním poštovej poukážky Slovenskej pošty:

1. Poštový poukaz na účet (napr.: do sumy 30€ je cena odoslania hotovosti 0,40€)

2. Poštový poukaz na adresu (napr.: do sumy 30€ je cena v 1. triede 2,20€ a v 2. triede 1€).

Pri tejto možnosti je nutné uviesť, na poštový poukaz, v správe pre prijímateľa dodaciu adresu, poradové číslo objednávky, poradové číslo objednaného tovaru (ID), množstvo tovaru, kontaktný údaj e- mailovú adresu prípadne tel. číslo.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho sprostredkovateľom je e-mailové potvrdenie sprostredkovateľa kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako "potvrdenie objednávky" a prijatie úhrady za objednávku. V prípade zistenia vyššej ceny u predávajúceho, sprostredkovateľ hradí rozdiel v medzi uhradenou sumou a nákupnou cenou u predávajúceho, o čom je zákazník informovaný. To znamená, že navýšenie ceny hradí STUDENT E-SHOP. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému sprostredkovateľa, ktoré kupujúci prevezme na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prevzatí jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Všetky nasledujúce úkony na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vykoná sprostredkovateľ.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého sprostredkovanie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy a kúpnej zmluvy , ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH so sprostredkovateľskou províziou. Táto cena je však konečná a na zákazníka sa vťahuje Zákon 199/2004 Colný zákon.

2.5. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty sprostredkovateľovi oznámenie, že objednávku ruší. Je to možné do momentu, kým predávajúci objednávku už NEODOSLAL. O zmene statusu objednávky u predávajúceho je kupujúci informovaný sprostredkovateľom. Zvyčajne sa jedná o 12 hodín. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky sprostredkovateľ neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Zaplatenú kúpnu cenu sprostredkovateľ vráti neodkladne prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. V tomto prípade si sprostredkovateľ uplatňuje neplatnosť sprostredkovateľskej zmluvy a náhradu nákladov s tým spojenými podľa § 21 ods. 2 ZnOOÚ 363/2005.

3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa

3.1.Sprostredkovateľ je povinný:

(1) Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu s treťou osobou, a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania.

Ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný len zaobstarať pre záujemcu príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom, vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu už zaobstaraním tejto príležitosti.

Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok takisto v prípade, keď záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodov, za ktoré zodpovedá kupujúci. Ak je základom pre určenie výšky provízie rozsah splneného záväzku tretej osoby, započítava sa do tohto základu aj plnenie neuskutočnené z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca.

(2) Sprostredkovateľ má nárok na dojednanú províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľovi však nevzniká nárok na províziu, ak zmluva s treťou osobou bola uzavretá bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ tiež pre osobu, s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.

(3) Nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkúvaním má sprostredkovateľ popri provízii, len keď to bolo výslovne dojednané, a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na províziu. Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov záujemcu.

Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie, alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej kúpnopredajnej zmluvy.

Ak o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.

Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak nie je tento čas takto určený, môže ktorákoľvek strana zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane.

Vzniku práva sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, že až po zániku zmluvy o sprostredkovaní je s treťou osobou uzavretá zmluva, prípadne splnená zmluva, na ktorú sa vzťahovala jeho sprostredkovateľská činnosť.

Sprostredkovateľ je povinný včas a neodkladne odovzdať v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( daňový doklad, faktúra)

3.2.Sprostredkovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.Sprostredkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný sprostredkovať dodanie tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky neodkladne vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa so sprostredkovateľom nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a) Prevziať včas objednaný a zakúpený tovar najneskôr 18 kalendárnych dní od oznámenia o uložení zásielky Slovenskou poštou,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a províziu,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno sprostredkovateľa a predávajúceho,

d) potvrdiť v elektronickej podobe dodanie tovaru sprostredkovateľovi ( najlepšie fotografia, video ),

e) kupujúci pri reklamácii hradí všetky prepravné náklady.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3.Kupujúci, ako fyzická osoba, uvádza tieto údaje:

• Meno a priezvisko

• Úplnú poštovú adresu

• Telefonické a e-mailové spojenie

Kupujúci, ako právnická osoba uvádza tieto údaje:

• Meno firmy

• Úplnú poštovú adresu

• Telefonické a e-mailové spojenie

• IČO

• DIČ

• Bankové spojenie

Tieto informácie slúžia pre identifikáciu kupujúceho. Budú používané k realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, samotného nákupu tovaru, za účelom správneho dodania tovaru a pri komunikácii so zákazníkom.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu sprostredkovateľa. Dodávaný tovar je nový, nepoužitý.

5.2.Sprostredkovateľ je povinný objednávku kupujúceho splniť a sprostredkovať tovar kupujúcemu obvykle v lehote 30 kalendárnych dní (v 97% to býva do 15 pracovných dní) od objednania a zaplatenia tovaru. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Vzhľadom na vzdialenosť je dodacia lehota dlhšia, keďže Vaša dodávaná objednávka je doručovaná priamo zo Singapúru, Číny, Hong Kongu, Malajzie a Indie lodnou dopravou a následne Slovenskou poštou a to všetko ZADARMO!

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho sprostredkovateľom. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme na uvedenej adrese, alebo pobočke Slovenskej pošty do 18 dní Slovenská pošta zásielku vráti predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať prostredníctvom sprostredkovateľa spätné odoslanie. Po spätnom odoslaní je sprostredkovateľ aj predávajúci oprávnený odstúpiť od sprostredkovateľskej aj kúpnej zmluvy.

5.4.Sprostredkovateľ je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v sprostredkovateľskej zmluve.

5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach sprostredkovateľa umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sprostredkovateľa udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky sprostredkovateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v sprostredkovateľskej zmluve inak. Kupujúci má po dohode so sprostredkovateľom možnosť poslať priamo objednaný tovar tretej osobe na ním zvolenú adresu (darček, atď.).

5.7.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručiteľovi tovaru (Slovenská pošta), a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí doručiteľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného sprostredkovateľovi môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s doručiteľom poskytnúť odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. STUDENT E-SHOP odporúča svojim zákazníkom prevzatú zásielku odfotiť ešte neotvorenú, následne otvoriť a dodaný tovar znova odfotiť. Zákazník má vtedy v prípade akejkoľvek nespokojnosti, či reklamácie možnosť ju potvrdiť, doložiť.

5.8.Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru od sprostredkovateľa aj predávajúceho e-mailom.

5.9.Spôsoby platieb:

a) Platba z účtu na účet,

b) Poštový poukaz na účet,

c) Poštový poukaz na adresu.

Ponúkaný tovar, ktorý si zákazník vyberie, vloží do košíka. Po kliknutí na košík sa zobrazí okno s obsahom košíka vrátane celkovej ceny za tovar a objednávka s kontaktnými údajmi.

Po kliknutí na „Odoslať objednávku“ príde zákazníkovi potvrdzujúci mail s údajmi na dokončenie platby. Po zaplatení bankovým prevodom dostane e-mail o potvrdení a prijatí objednávky. Pri platbe poštovým poukazom príde tento mail po obdržaní platby.

Objednávka je okamžite spracovávaná a odoslaná na vybavenie u dodávateľa . Zákazník je informovaný o stave svojej objednávky a o bezplatnom odoslaní objednávky od dodávateľa priamo k zákazníkovi.

Pri nákupe pomocou poštového poukazu je nutné uviesť poradové číslo objednávky, poradové číslo tovaru (ID), množstvo tovaru, cena tovaru z nákupného košíka. Tiež je nutné uviesť adresu doručenia. Je na zákazníkovi či použije poštový poukaz na účet, alebo poštový poukaz na adresu.

6. Cena

6.1.Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH so sprostredkovateľskou províziou .Táto cena je však konečná a na zákazníka sa vťahuje okrem iného Zákon 199/2004 Colný zákon . Po objednaní a zaplatení objednaného tovaru zákazník internetového obchodu sa stáva dovozcom a podlieha colnému dohľadu okrem iného podľa Zákona 199/2004 COLNÝ ZÁKON §15.To znamená, že zásielky odosielané priamo z tretích krajín príjemcovi v Spoločenstve sú oslobodené od dovozných platieb, ak nepresahujú nasledujúce hodnoty:

„zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty - 150 EUR na jednu zásielku (oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky). Tieto zásielky sú oslobodené od cla, ak hodnota zásielky nepresahuje 150 EUR a ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od dane z pridanej hodnoty. (hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota, ktorú zásielka má, bez ohľadu na to, či je tvorená jednou, dvoma, alebo viacerými položkami). To znamená, že pokiaľ úhrnná hodnota zásielky nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty presahuje 22 EUR, ale nepresahuje 150 EUR, zásielku je možné oslobodiť od cla, ale nie je možné oslobodiť ju aj od dane z pridanej hodnoty. V prípade, že úhrnná hodnota zásielky nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty nepresiahne 22 EUR, je možné oslobodiť ju od cla a zároveň aj od dane z pridanej hodnoty“.

6.2.Cena za sprostredkovanie v internetovom obchode STUDENT E-SHOP sú uvádzané s DPH. Cena za sprostredkovanie (ďalej provízia) je najmenej 3,00€. Závisí od výmenného kurzu euro/US dolár zväčša na Hongkongskej burze. Kurzové výkyvy znáša STUDENT E-SHOP. Celková cena k úhrade sa zobrazí v nákupnom košíku.

6.3.Doprava a doručenie je ZADARMO bez ohľadu na celkovú výšku ceny objednávky a bez limitu počtu položiek. Pred konečným zaplatením je možnosť si priplatiť registračné číslo v sume 2€. Objednávka vtedy príde ako doporučená.

6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v sprostredkovateľskej zmluve už v rámci odoslania objednávky, podľa cenníka sprostredkovateľa platného v čase uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet sprostredkovateľa, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, prípadne poštovým poukazom.

6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí sprostredkovateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet sprostredkovateľa, v prípade poštovej poukážky, dňom doručenia hotovosti, či pripísania kúpnej ceny na účet.

6.6.V prípade, ak kupujúci zaplatí sprostredkovateľovi sprostredkovateľskú províziu a súčasne kúpnu cenu za tovar dohodnutý v sprostredkovateľskej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od sprostredkovateľskej zmluvy a požadovať vrátenie sprostredkovateľskej provízie a kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Je to však do momentu, kým predávajúci neodoslal vybavenú objednávku kupujúcemu. Prípadné spätné odoslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu ide na vrub kupujúceho.

6.7.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.8.Všetky zmeny výmenného kurzu medzi eurom a dolárom znáša sprostredkovateľa.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením sprostredkovateľskej provízie a celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)

8.1.Zákazník má právo na reklamáciu podľa zákonov štátu a pravidiel spoločností odkiaľ si prostredníctvom STUDENT E-SHOP vybraný tovar objednali a zaplatili.

8.2.STUDENT E-SHOP poskytuje plnú súčinnosť pri vybavovaní akýchkoľvek nedostatkov a reklamácií. Kvôli veľkej vzdialenosti, s prihliadnutím na minimalizovanie nákladov svojich zákazníkov STUDENT E-SHOP žiada svojich zákazníkov na dôslednú dokumentáciu dodaného tovaru, jeho poškodeniam a závadám hneď po jeho doručení, prípadne evidovanie nedostatkov a závad, ktoré vznikli po určitom čase.

8.3.Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u sprostredkovateľa a následne predajcu formou elektronickej pošty slovom aj fotografiou, prípadne videom. Až následne môže dôjsť k vráteniu tovaru predajcovi na náklady kupujúceho. Je takto možná výmena tovaru, keď poštovné hradí kupujúci.

8.4.Jednotlivé spoločnosti ponúkajú na mobilné telefóny 6 mesačnú záruku a na ostatný tovar 3 mesačnú záruku.

8.5.Kupujúci odoslaním objednávky sprostredkovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

8.6.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom STUDENT E-SHOP vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu sprostredkovateľa.

8.7.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky sprostredkované prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.8.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho prostredníctvom sprostredkovateľa záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, predávajúci, alebo dodávateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho prostredníctvom sprostredkovateľa.

8.9.Kupujúci je povinný vykonať obhliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky zo závad zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto závady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.10. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení.

8.11. Kupujúci je povinný reklamovať závady tovaru u predávajúceho prostredníctvom sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.

8.12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na závady, o ktorých bol sprostredkovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola sprostredkovateľská zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.13. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť závadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.15. Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.16. Predávajúci o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá prostredníctvom sprostredkovateľa, písomné vyjadrenie prostredníctvom e-mailu.

8.17. Záručná doba je 3 mesiace (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba – mobilné telefóny 6 mesiacov) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim

8.18. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia predávajúceho nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.19. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie závady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho, prostredníctvom sprostredkovateľa, o odstránenie závady tovaru týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú závadu (nie závadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť sprostredkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť sprostredkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.Kupujúci zaslaním objednávky sprostredkovateľovi vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby sprostredkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti sprostredkovateľa a predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje sprostredkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Sprostredkovateľ a predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a medzinárodnými štandardmi pri ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje sprostredkovateľovi a predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Sprostredkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim sprostredkovateľovi.

9.4.Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia sprostredkovateľskej a kúpnej zmluvy medzi sprostredkovateľom a kupujúcim a predávajúcim a kupujúcim.

9.5.Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej sprostredkovateľovi.

9.6.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

9.7.Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.8.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u sprostredkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

9.9.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u sprostredkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia ,a nepodrobiť sa rozhodnutiu sprostredkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať sprostredkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom sprostredkovateľ je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia sprostredkovateľ informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi sprostredkovateľom a kupujúcim a predajcom a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím sprostredkovateľa podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.

V tomto prípade si sprostredkovateľ uplatňuje neplatnosť sprostredkovateľskej zmluvy a náhradu nákladov s tým spojenými § 21 ods. 2 ZnOOÚ.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.

Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne.

Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ho informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ sprostredkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Sprostredkovateľ a predajca je oprávnený odstúpiť od sprostredkovateľskej a kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo sprostredkovateľskej a kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci prostredníctvom sprostredkovateľa o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú čiastku za tovar dohodnutý v sprostredkovateľskej a kúpnej zmluve prevodom na účet určený kupujúcim, alebo ponúkne primeraný tovar rovnakého charakteru, úžitkovosti a cene.

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

10.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu predávajúceho.

10.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Sprostredkovateľ a predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu sprostredkovateľa.

11.2. V prípade, ak je sprostredkovateľská a kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa , zákona 199/2004 Colný zákon a z. 428/2002, z. 363/2005 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi sprostredkovateľom a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a jej následným zaplatením.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky a následným zaplatením potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.